­čÉ║ WolfNation.club

Shop

Obchodn├ę podmienky

1. V┼íeobecn├ę ustanovenia

Tieto v┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky (─Ćalej len ÔÇ×VOP”) upravuj├║ pr├íva a povinnosti zmluvn├Żch str├ín, ktor├ę vypl├Żvaj├║ z k├║pnej zmluvy uzatvorenej medzi pred├ívaj├║cim: Wolfnation, s. r. o. so s├şdlom na Kul├ş┼íkovej 35 821 08 Bratisalva, (─Ćalej len ÔÇ×pred├ívaj├║ci”) a kupuj├║cim (─Ćalej len ÔÇ×kupuj├║ci”) pri k├║pe tovaru pon├║kan├ęho pred├ívaj├║cim prostredn├şctvom elektronick├ęho obchodu na internetovej str├ínke pred├ívaj├║ceho www.wolfnation.club (─Ćalej len ÔÇ×www.wolfnation.club”) a s├║ neoddelite─żnou s├║─Źas┼ąou k├║pnej zmluvy uzatvorenej medzi kupuj├║cim a pred├ívaj├║cim na dia─żku prostredn├şctvom elektronick├ęho obchodu na internete (─Ćalej len ÔÇ×k├║pna zmluva”). (Pred├ívaj├║ci a kupuj├║ci spolu ─Ćalej len ÔÇ×zmluvn├ę strany”).

Kontaktn├ę ├║daje pred├ívaj├║ceho:

Wolfnation, s. r. o., Kul├ş┼íkova 35, 821 08 Bratislava

I─îO: 53995759, I─î DPH: SK2121551784, zap├şsan├Ż v Obchodnom registri Okresn├ęho s├║du Bratislava I, oddiel: Sro, vlo┼żka ─Ź.: 23395/P

Email: store@wolfnation.club

Orgán dozoru:

In┼ípektor├ít SOI pre Bratislavsk├Ż kraj

Bajkalsk├í 21/A, P. O. BOX ─Ź. 5, 820 07  Bratislava   

Odbor v├Żkonu dozoru

ba@soi.sk

tel. ─Ź. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

fax ─Ź. 02/58 27 21 70

V┼íetky zmluvn├ę vz┼ąahy medzi pred├ívaj├║cim a kupuj├║cim s├║ uzatvoren├ę v s├║lade s pr├ívnym poriadkom Slovenskej republiky.

V pr├şpade, ak je zmluvnou stranou spotrebite─ż, riadia sa pr├ívne vz┼ąahy neupraven├ę t├Żmito obchodn├Żmi podmienkami  z├íkonom ─Ź. 40/1964 Z. z. Ob─Źiansky z├íkonn├şk, v platnom znen├ş, z├íkonom ─Ź. 250/2007 Z. z. Z├íkon o ochrane spotrebite─ża, v platnom znen├ş a z├íkonom ─Ź. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebite─ża pri predaji tovaru  alebo poskytovan├ş slu┼żieb na z├íklade zmluvy uzavretej na dia─żku alebo zmluvy uzavretej mimo prev├ídzkov├Żch priestorov pred├ívaj├║ceho  a o zmene a doplnen├ş niektor├Żch z├íkonov.

V pr├şpade, ak je zmluvnou stranou podnikate─ż, riadia sa pr├ívne vz┼ąahy neupraven├ę t├Żmito obchodn├Żmi podmienkami z├íkonom ─Ź. 513/1991 Z. z. Obchodn├Ż z├íkonn├şk, v platnom znen├ş.

2. Vymedzenie pojmov

2.1. Pred├ívaj├║ci (dod├ívate─ż) ÔÇô osoba, ktor├í pri uzatv├íran├ş a plnen├ş spotrebite─żskej zmluvy kon├í v r├ímci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikate─żskej ─Źinnosti. Je to podnikate─ż, ktor├Ż spotrebite─żovi pon├║ka alebo pred├íva v├Żrobky alebo poskytuje slu┼żby a taktie┼ż podnikate─ż, ktor├Ż priamo alebo prostredn├şctvom in├Żch podnikate─żov dod├íva kupuj├║cemu v├Żrobok

2.2. Spotrebite─ż (kupuj├║ci) ÔÇô fyzick├í osoba alebo pr├ívnick├í osoba, ktor├í nakupuje v├Żrobky alebo pou┼ż├şva slu┼żby pre osobn├║ potrebu alebo pre pr├şslu┼ín├şkov svojej dom├ícnosti a ktor├í pri uzatv├íran├ş a plnen├ş spotrebite─żskej zmluvy nekon├í v r├ímci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikate─żskej ─Źinnosti

2.3. Kupuj├║ci, ktor├Ż nie je spotrebite─żom – je osoba, ktor├í pri uzatv├íran├ş a plnen├ş k├║pnej zmluvy kon├í v r├ímci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikate─żskej ─Źinnosti

2.4. Spotrebite─żsk├í zmluva ÔÇô je k├║pna zmluva, ak zmluvn├Żmi stranami s├║ na jednej strane dod├ívate─ż a na druhej strane spotrebite─ż, ktor├Ż nemohol individu├ílne ovplyvni┼ą obsah dod├ívate─żom vopred pripraven├ęho n├ívrhu na uzatvorenie zmluvy

2.5. Uzatvorenie k├║pnej zmluvy ÔÇô objedn├ívka kupuj├║ceho predstavuje n├ívrh na uzatvorenie k├║pnej zmluvy. Samotn├í k├║pna zmluva je uzatvoren├í momentom doru─Źenia z├ív├Ązn├ęho s├║hlasu pred├ívaj├║ceho s n├ívrhom k├║pnej zmluvy kupuj├║cemu t.j. z├ív├Ązn├Żm potvrden├şm objedn├ívky zo strany pred├ívaj├║ceho. Od tohto momentu medzi kupuj├║cim a pred├ívaj├║cim vznikaj├║ vz├íjomn├ę pr├íva a povinnosti, ktor├ę s├║ vymedzen├ę k├║pnou zmluvou a t├Żmito obchodn├Żmi podmienkami, ktor├ę s├║ neoddelite─żnou s├║─Źas┼ąou k├║pnej zmluvy.

2.6. Obchodn├ę podmienky ÔÇô zmluvn├ę ustanovenia dohodnut├ę medzi pred├ívaj├║cim a kupuj├║cim v tomto dokumente. Kupuj├║ci v momente odoslania svojej objedn├ívky potvrdzuje, ┼że s├║hlas├ş s t├Żmito obchodn├Żmi podmienkami platn├Żmi v ─Źase odoslania svojej objedn├ívky a je nimi viazan├Ż od momentu uzatvorenia k├║pnej zmluvy. Kupuj├║ci odoslan├şm svojej objedn├ívky potvrdzuje, ┼że pred uskuto─Źnen├şm svojej objedn├ívky sa s t├Żmito obchodn├Żmi podmienkami obozn├ímil a s obchodn├Żmi podmienkami bez v├Żhrad s├║hlas├ş

3.  Sp├┤sob uzatv├írania k├║pnej zmluvy – Objedn├ívanie tovaru

3.1. Kupuj├║ci m├┤┼że uskuto─Źni┼ą objedn├ívku tovaru u pred├ívaj├║ceho prostredn├şctvom internetov├ęho obchodu www.wolfnation.club

3.2. Prijat├í elektronick├í objedn├ívka je pova┼żovan├í za n├ívrh k├║pnej zmluvy.

3.3. K├║pna zmluva medzi pred├ívaj├║cim a kupuj├║cim vznik├í na z├íklade z├ív├Ązn├ęho potvrdenia elektronickej objedn├ívky pred├ívaj├║cim prostredn├şctvom elektronickej po┼íty.
Podmienkou pre platnos┼ą objedn├ívky je vyplnenie v┼íetk├Żch povinne ozna─Źen├Żch ├║dajov v objedn├ívkovom formul├íri. Objedn├ívka, ktor├í nebude obsahova┼ą v┼íetky povinn├ę ├║daje, nemus├ş by┼ą pred├ívaj├║cim akceptovan├í.

3.4. Vlastn├şcke pr├ívo k tovaru prech├ídza na kupuj├║ceho jeho prevzat├şm a ├║pln├Żm zaplaten├şm k├║pnej ceny.

4. Pr├íva a povinnosti pred├ívaj├║ceho a kupuj├║ceho

4.1. Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż:

a) v pr├şpade potvrdenia objedn├ívky formou akcept├ície je pred├ívaj├║ci povinn├Ż doda┼ą kupuj├║cemu tovar v dohodnutom mno┼żstve, lehote, kvalite a zabali┼ą ho a zabezpe─Źi┼ą prepravu sp├┤sobom potrebn├Żm na jeho uchovanie a ochranu,

b) zabezpe─Źi┼ą, aby dodan├Ż tovar sp─║┼łal platn├ę pr├ívne predpisy SR,

c) najnesk├┤r spolu s tovarom odovzda┼ą kupuj├║cemu v elektronickej alebo p├şsomnej forme v┼íetky potrebn├ę doklady na prevzatie a u┼ż├şvanie zak├║pen├ęho tovaru a tak isto ─Ćal┼íie doklady, ktor├ę s├║ predp├şsan├ę platn├Żmi pr├ívnymi predpismi Slovenskej republiky ako napr├şklad dodac├ş list,  da┼łov├Ż doklad.

4.2. Predávajúci má právo:

a) na riadne a v─Źasn├ę zaplatenie k├║pnej ceny kupuj├║cim za dodan├Ż tovar

Pred├ívaj├║ci si vyhradzuje pr├ívo zru┼íi┼ą objedn├ívku alebo jej ─Źas┼ą v t├Żchto pr├şpadoch:
a) V pr├şpade ne├║pln├ęho alebo chybn├ęho vyplnenia objedn├ívkov├ęho formul├íru kupuj├║cim.
b) Ak z d├┤vodu vypredania z├ísob alebo nedodania tovaru dod├ívate─żom ho pred├ívaj├║ci nedok├í┼że v lehote ur─Źenej t├Żmito obchodn├Żmi podmienkami doda┼ą kupuj├║cemu . V pr├şpade, ┼że t├íto situ├ícia nastane, pred├ívaj├║ci bude okam┼żite kontaktova┼ą kupuj├║ceho za ├║─Źelom dohody o ─Ćal┼íom postupe a pon├║knutia n├íhradn├ęho plnenia. Pokia─ż ned├┤jde k prijatiu n├íhradn├ęho plnenia kupuj├║cim, pon├║kan├ę pred├ívaj├║cim a ani kupuj├║ci neodst├║pi od k├║pnej zmluvy, je pred├ívaj├║ci opr├ívnen├Ż odst├║pi┼ą od k├║pnej zmluvy. Odst├║penie od k├║pnej zmluvy je mo┼żn├ę vykona┼ą zaslan├şm emailu. V pr├şpade, ┼że kupuj├║ci zaplatil u┼ż ─Źas┼ą alebo cel├║ sumu k├║pnej ceny, bude mu t├íto ─Źiastka preveden├í sp├Ą┼ą na jeho ├║─Źet v lehote 14-tich dn├ş odo d┼ła doru─Źenia odst├║penia od k├║pnej zmluvy kupuj├║cemu.

 4.3. Pr├íva kupuj├║ceho:

Kupuj├║ci m├í pr├ívo na dodanie tovaru v mno┼żstve, kvalite, term├şne a mieste dohodnutom zmluvn├Żmi stranami.

4.4. Povinnosti kupuj├║ceho:

a) zaplati┼ą dohodnut├║ k├║pnu cenu pred├ívaj├║cemu v dohodnutej lehote splatnosti, vr├ítane n├íkladov za doru─Źenie objednan├ęho tovaru,

b) prevzia┼ą tovar, ktor├Ż bol objednan├Ż a dodan├Ż. V pr├şpade ak kupuj├║ci tovar neprevezme bez predch├ídzaj├║ceho odst├║penia od k├║pnej zmluvy, vznik├í pred├ívaj├║cemu n├írok na uplatnenie n├íhrady vo v├Ż┼íke skuto─Źn├Żch n├íkladov za vzniknut├║ ┼íkodu za pokus o ne├║spe┼ín├ę doru─Źenie tovaru na miesto.

5. Dodanie tovaru

5.1. Za dodanie tovaru sa pova┼żuje jeho prevzatie kupuj├║cim.

5.2. V z├ívislosti od vo─żby kupuj├║ceho pred├ívaj├║ci tovar expeduje prostredn├şctvom Packeta Slovakia, s. r. o.,  alebo prepravnej spolo─Źnosti DPD ÔÇô Direct Parcel Distribution.

5.3. Pri ka┼żdom tovare na internetovej str├ínke elektronick├ęho obchodu je uveden├í obvykl├í dostupnos┼ą tovaru aj s term├şnom jeho exped├şcie.

5.4. Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż doda┼ą vec kupuj├║cemu bezodkladne, najnesk├┤r do 30 dn├ş odo d┼ła uzavretia k├║pnej zmluvy, pokia─ż sa nedohodli v k├║pnej zmluve inak.

5.5. Povinnos┼ąou kupuj├║ceho je prevzia┼ą tovar na dohodnutom mieste.  V pr├şpade ak kupuj├║ci tovar neprevezme bez predch├ídzaj├║ceho odst├║penia od k├║pnej zmluvy, vznik├í pred├ívaj├║cemu n├írok na uplatnenie n├íhrady vo v├Ż┼íke skuto─Źn├Żch n├íkladov za vzniknut├║ ┼íkodu za pokus o ne├║spe┼ín├ę doru─Źenie tovaru na miesto.

5.6. Povinnos┼ąou kupuj├║ceho je kontrola prijatej z├ísielky, obal tovaru a aj tovar, ihne─Ć po doru─Źen├ş v pr├ştomnosti z├ístupcu prepravcu, napr├şklad kuri├ęra. Pokia─ż bude zisten├í vada tovaru, je povinnos┼ąou z├ístupcu prepravcu umo┼żni┼ą kupuj├║cemu vyhotovenie z├íznamu o povahe a rozsahu vady tovaru, spr├ívnos┼ą potvrd├ş z├ístupca prepravcu. S takto vyhotoven├Żm z├íznamom, doru─Źen├Żm pred├ívaj├║cemu m├┤┼że kupuj├║ci odmietnu┼ą prevzia┼ą dodan├Ż tovar s vadou alebo potvrdi┼ą doru─Źenie tovaru s vadou a n├ísledne v zmysle obchodn├Żch a reklama─Źn├Żch podmienok uplatni┼ą reklam├íciu v├íd tovaru u pred├ívaj├║ceho . Pokia─ż kupuj├║ci odmietne prevzia┼ą dodan├Ż tovar s vadami, v┼íetky ├║─Źelne vynalo┼żen├ę n├íklady na vr├ítenie tovaru pred├ívaj├║cemu zn├í┼ía pred├ívaj├║ci.

5.7. V pr├şpade nedodania tovaru pred├ívaj├║cim, je kupuj├║ci opr├ívnen├Ż v lehote uvedenej v bode 5.3. t├Żchto obchodn├Żch podmienok odst├║pi┼ą od k├║pnej zmluvy a pred├ívaj├║ci je povinn├Ż kupuj├║cemu vr├íti┼ą u┼ż zaplaten├║ k├║pnu cenu alebo jej ─Źas┼ą v lehote 14 dn├ş od okamihu doru─Źenia odst├║penia od k├║pnej zmluvy. Pe┼ła┼żn├ę prostriedky sa preved├║ na bankov├Ż ├║─Źet, ktor├Ż ur─Ź├ş kupuj├║ci.

6. Po┼ítovn├ę

V├Ż┼íka po┼ítovn├ęho pri platbe vopred na bankov├Ż ├║─Źet alebo pri platbe kartou predstavuje 3,5ÔéČ, resp. 3,9ÔéČ – pod─ża zvolen├ęho sp├┤sobu prepravy. Pri n├íkupe nad 80,01ÔéČ je po┼ítovn├ę cez Z├ísielkov┼łu (Packeta Slovakia, s. r. o.) zadarmo.

7. Ceny, platobn├ę podmienky a sp├┤sob platby

7.1. Zobrazen├ę k├║pne ceny za tovar na akejko─żvek internetovej str├ínke elektronick├ęho obchodu, ktor├í je prev├ídzkovan├í pred├ívaj├║cim s├║ platn├ę v ─Źase objednania tovaru. Zobrazen├ę k├║pne ceny nezah┼Ľ┼łaj├║ cenu za prepravu tovaru alebo in├ę volite─żn├ę slu┼żby. V┼íetky obchodn├ę a in├ę akcie platia do vypredania z├ísob, ak pri danom tovare nie je uveden├ę inak.

7.2. Pr├ívom pred├ívaj├║ceho je kedyko─żvek upravi┼ą predajn├║ cenu tovaru, ktor├í je uveden├í na internetovej str├ínke elektronick├ęho obchodu. Tak├íto zmena sa nevz┼ąahuje na k├║pne zmluvy uzatvoren├ę pred zmenou ceny, bez oh─żadu na to, ┼że e┼íte nepri┼ílo k dodaniu tovaru. Platnos┼ą nov├ęho cenn├şka za─Ź├şna d┼łom jeho zverejnenia na internetovej str├ínke.

7.3. Po uskuto─Źnen├ş objedn├ívky bude e-mail kupuj├║ceho zaslan├ę potvrdenie objedn├ívky spolu s potrebn├Żmi ├║dajmi na platbu. Da┼łov├Ż doklad ÔÇô fakt├║ra bude odoslan├í spolu s objednan├Żm tovarom.
Kupuj├║ci m├┤┼że uskuto─Źni┼ą platbu nasleduj├║cimi sp├┤sobmi:


PLATBA VOPRED NA ├Ü─îET: Pri tomto sp├┤sobe platby s├║ po realiz├ícii objedn├ívky kupuj├║cemu na jeho mailov├║ adresu zaslan├ę ├║daje k realiz├ícii platby na bankov├Ż ├║─Źet pred├ívaj├║ceho. Tovar je odoslan├Ż po uhraden├ş a prip├şsan├ş celej sumy tovaru uveden├ęho v elektronickej objedn├ívky na ├║─Źet pred├ívaj├║ceho.

PLATBA CEZ PLATOBN├Ü BR├üNU: prostredn├şctvom platobn├Żch tla─Źidiel Va┼íej banky sa dostanete do internetbankingu Va┼íej banky, kde bezpe─Źn├Żm sp├┤sobom zaplat├şte za Va┼íu objedn├ívku. Objend├ívka je uhraden├í ihne─Ć.

PLATBA KARTOU: prostredn├şctvom tla─Źidla s ikonou Va┼íej karty bezpe─Źn├Żm sp├┤sobom zaplat├şte Va┼íou platobnou kartou. K platbe kartou je nutn├ę by┼ą dr┼żite─żom embosovanje platobnej karty (karta s vystupuj├║cimi p├şsmenymi) Objedn├ívka je uhraden├í ihne─Ć.

8. Odst├║penie od zmluvy

8.1. Pod─ża z├íkona 102/2014 Z.z., pri k├║pe tovaru  v e-shope www.wolfnation.club je mo┼żn├ę odst├║pi┼ą od zmluvy bez udania d├┤vodu najnesk├┤r do 14 dn├ş od jeho prevzatia kupuj├║cim.

8.2. Kupuj├║ci m├┤┼że uplatni┼ą odst├║penie od zmluvy odoslan├şm mailu alebo v listovej podobe formou formul├íru na odst├║penie od zmluvy, ktor├Ż je dostupn├Ż na str├ínke pred├ívaj├║ceho. Odst├║pen├şm od k├║pnej zmluvy sa k├║pna zmluva od za─Źiatku ru┼í├ş.

8.3. Lehota na odst├║penie od zmluvy sa pova┼żuje za zachovan├║, ak ozn├ímenie o odst├║pen├ş od zmluvy bolo odoslan├ę pred├ívaj├║cemu najnesk├┤r v 14 de┼ł odo d┼ła prevzatia tovaru kupuj├║cim.  

8.4. Kupuj├║ci je povinn├Ż v lehote 14 dn├ş odo d┼ła ozn├ímenia odst├║penia od zmluvy odosla┼ą tovar na adresu pred├ívaj├║ceho.

8.5. V zmysle ┬ž10 odst. 3 z├íkona ─Ź. 102/2014 Z.z prepravn├ę n├íklady na prepravu tovaru od kupuj├║ceho smerom k pred├ívaj├║cemu hrad├ş kupuj├║ci.

8.6. Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż bez zbyto─Źn├ęho odkladu, najnesk├┤r do 14 dn├ş odo d┼ła doru─Źenia ozn├ímenia o odst├║pen├ş od zmluvy vr├íti┼ą spotrebite─żovi v┼íetky platby za tovar, vr├ítane n├íkladov na po┼ítovn├ę  a to sp├┤sobom, ak├Ż pou┼żil spotrebite─ż pri svojej platbe. Platba je vr├íten├í a┼ż po doru─Źen├ş vr├íten├ęho tovaru pred├ívaj├║cemu, alebo po doru─Źen├ş dokladu preukazuj├║ceho odoslanie tovaru.

8.7. V pr├şpade nesplnenia niektorej z vy┼í┼íie uveden├Żch podmienok pred├ívaj├║ci nebude akceptova┼ą odst├║penie od elektronickej objedn├ívky a tovar bude vr├íten├Ż na n├íklady kupuj├║ceho nasp├Ą┼ą.

8.8. Kupuj├║ci nem├┤┼że okrem in├ęho odst├║pi┼ą od k├║pnej zmluvy:

  • o poskytovan├ş slu┼żieb, ak boli splnen├ę s jeho predch├ídzaj├║cim v├Żslovn├Żm s├║hlasom pred uplynut├şm lehoty pre odst├║penie od zmluvy a pred├ívaj├║ci pred uzavret├şm zmluvy ozn├ímil kupuj├║cemu, ┼że v takom pr├şpade nem├í pr├ívo na odst├║penie od zmluvy a ak do┼ílo k ├║pln├ęmu poskytnutiu slu┼żby,
  • o dod├ívke tovaru alebo slu┼żby, ktor├Żch cena z├ívis├ş na v├Żkyvoch finan─Źn├ęho trhu nez├ívisle na v├┤li pred├ívaj├║ceho a ku ktor├ęmu m├┤┼że d├┤js┼ą v priebehu lehoty pre odst├║penie od zmluvy,
  • o dod├ívke tovaru, ktor├Ż bol upraven├Ż pod─ża priania kupuj├║ceho, tovaru vyroben├ęho na mieru alebo tovaru ur─Źen├ęho osobitne pre jedn├ęho kupuj├║ceho,
  • o dod├ívke tovaru, ktor├Ż podlieha r├Żchlej skaze, ako aj tovaru, ktor├Ż bol po dodan├ş vzh─żadom na svoju povahu nen├ívratne zmie┼ían├Ż s in├Żm tovarom,
  • o dod├ívke tovaru v uzavretom obale, ktor├Ż nie je vhodn├ę vr├íti┼ą z d├┤vodov ochrany zdravia alebo z hygienick├Żch d├┤vodov (napr. spodn├í bielize┼ł, alebo ochrann├ę r├║┼íka),
  • o dod├ívke zvukov├Żch z├íznamov, obrazov├Żch z├íznamov, zvukovoobrazov├Żch z├íznamov, kn├şh alebo po─Ź├şta─Źov├ęho softv├ęru, ak s├║ pred├ívan├ę v ochrannom obale a kupuj├║ci tento obal rozbalil,
  • o dod├ívke elektronick├ęho obsahu inak ako na hmotnom nosi─Źi, ak sa jeho poskytovanie za─Źalo s v├Żslovn├Żm s├║hlasom kupuj├║ceho a kupuj├║ci vyhl├ísil , ┼że bol riadne pou─Źen├Ż o tom, ┼że vyjadren├şm tohoto s├║hlasu str├íca pr├ívo na odst├║penie od zmluvy,
  • v ─Ćal┼í├şch pr├şpadoch uveden├Żch v ┬ž 7 ods. 6 z├íkona ─Ź. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebite─ża pri predaji tovaru alebo poskytovan├ş slu┼żieb na z├íklade zmluvy uzavretej na dia─żku alebo zmluvy uzavretej mimo prev├ídzkov├Żch priestorov pred├ívaj├║ceho v znen├ş nehor┼í├şch predpisov.

9. Z├íru─Źn├ę podmienky a z├íru─Źn├í doba

9.1. Z├íru─Źn├ę podmienky sa riadia ustanoveniami Ob─Źianskeho z├íkonn├şka ─Ź. 40/1964 Zb. v platnom znen├ş.

9.2. Na dod├ívan├Ż tovar je kupuj├║cemu poskytnut├í z├íru─Źn├í doba 24 mesiacov. Z├íru─Źn├í doba za─Ź├şna plyn├║┼ą v de┼ł odovzdania tovaru Kupuj├║cemu. Uplynut├şm z├íru─Źnej doby zanik├í pr├ívo na uplatnenie reklam├ície.

9.3. Ku ka┼żd├ęmu tovaru zak├║pen├ęmu u pred├ívaj├║ceho je pri jeho dodan├ş kupuj├║cemu prilo┼żen├í fakt├║ra (doklad o k├║pe tovaru), ktor├í sl├║┼żi z├írove┼ł ako dodac├ş list a z├íru─Źn├Ż doklad.

9.4. Podrobnosti a postup pri reklam├ícii tovaru upravuje Reklama─Źn├Ż poriadok zverejnen├Ż na str├ínke pred├ívaj├║ceho.


10. Ochrana osobn├Żch ├║dajov

Odoslan├şm objedn├ívky kupuj├║ci ude─żuje pred├ívaj├║cemu v s├║lade so z├íkonom ─Ź. 18/2018 Z.z. o ochrane osobn├Żch ├║dajov  a o zmene a doplnen├ş niektor├Żch predpisov s├║hlas so sprac├║van├şm svojich osobn├Żch ├║dajov uveden├Żch v objedn├ívke za ├║─Źelom vybavenia objedn├ívky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutn├║ na plnenie zmluvy pred├ívaj├║cim. Poskytnutie osobn├Żch ├║dajov kupuj├║cim je dobrovo─żn├ę. Kupuj├║ci m├í pr├ívo svoj s├║hlas odvola┼ą, a to p├şsomnou formou na adresu s├şdla pred├ívaj├║ceho. Kupuj├║ci m├í ─Ćalej pr├íva pod─ża z├íkona ─Ź. 18/2018 Z.z. o ochrane osobn├Żch ├║dajov  a o zmene a doplnen├ş niektor├Żch predpisov, t.j. predov┼íetk├Żm pr├ívo na inform├ície o stave sprac├║vania svojich osobn├Żch ├║dajov, pr├ívo na odpis osobn├Żch ├║dajov, ktor├ę s├║ predmetom sprac├║vania, pr├ívo na opravu nespr├ívnych alebo neaktu├ílnych osobn├Żch ├║dajov v priebehu sprac├║vania, pr├ívo na likvid├íciu osobn├Żch ├║dajov, ak bol splnen├Ż ├║─Źel ich sprac├║vania, pr├ívo na z├íklade bezplatnej p├şsomnej ┼żiadosti namieta┼ą vo─Źi vyu┼ż├şvaniu svojich osobn├Żch ├║dajov na marketingov├ę ├║─Źely. Prev├ídzkovate─ż m├┤┼że tret├şm stran├ím alebo verejnosti poskytn├║┼ą s├║hrnn├ę ┼ítatistick├ę inform├ície o z├íkazn├şkoch, n├ív┼ítevnosti, obrate a ─Ćal┼íie ├║daje, av┼íak na z├íklade nich nie je mo┼żn├ę nijak├Żm sp├┤sobom identifikova┼ą jednotliv├Żch z├íkazn├şkov.

Pred├ívaj├║ci naklad├í s osobn├Żmi ├║dajmi kupuj├║ceho v s├║lade s nariaden├şm EU 2016/679 o ochrane d├ít (GDPR) a ustanoveniami z├íkona o ochrane osobn├Żch ├║dajov ─Ź. 18/2018 Z.z..

V s├║vislosti so sprac├║van├şm Va┼íich osobn├Żch ├║dajov sa predpoklad├í, ┼że za ├║─Źelom vybavenia objend├ívky bud├║ ├║daje poskytnut├ę a spr├şstupnen├ę nasledovn├Żm tret├şm stran├ím, resp. okruhu pr├şjemcov:

  • Packeta Slovakia, s. r. o., so s├şdlom Kop─Źianska 3338/82A, I─îO: 48136999, zap├şsan├í v Obchodnom registri Okresn├ęho s├║du Bratislava, Oddiel Sa, Vlo┼żka ─Ź. 105158/B
  • Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technick├í 7, 821 04 Bratislava, I─îO: 35834498, zap├şsan├í v Obchodnom registri Okresn├ęho s├║du Bratislava I, Oddiel Sro, Vlo┼żka ─Ź.26367/B

Kupuj├║ci zodpoved├í za pravdivos┼ą a spr├ívnos┼ą uveden├Żch osobn├Żch ├║dajov.
 

11. Alternat├şvne rie┼íenie sporov – Platforma RSO

Informujeme V├ís, ┼że ak├ęko─żvek svoje pr├íva a n├íroky si m├┤┼żete vo─Źi n├ím uplat┼łova┼ą aj v r├ímci alternat├şvneho on-line rie┼íen├ęho sporu. On-line rie┼íenie sporu zabezpe─Źuje Eur├│pska komisia a slovensk├ę kontaktn├ę miesto rie┼íenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj na┼íe n├íroky vo─Źi V├ím m├┤┼żu by┼ą uplatnen├ę prostredn├şctvom eur├│pskej platformy.

S┼ąa┼żnos┼ą m├┤┼żete poda┼ą prostredn├şctvom platformy rie┼íenia sporov on-line (RSO) na str├ínke
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Vyu┼żitie alternat├şvneho rie┼íenia sporu ┼íetr├ş peniaze a ─Źas, ke─Ć┼że Va┼ía s┼ąa┼żnos┼ą bude vybaven├í do 90 dn├ş a bez zna─Źn├Żch finan─Źn├Żch v├Żdavkov.

V pr├şpade ak├Żchko─żvek probl├ęmov n├ís kontaktujte na store@wolfnation.club

Bratislava, 15.10.2021